آخرین مطالب

دقیقه مطالعه

View more

راه های پیشگیری و درمان از کرونا

راه های پیشگیری و درمان از کرونا

15 دقیقه مطالعه

View more

بایسته های سبک زندگی اسلامی

هنگامی می توان برای سبک یک زندگی، پسوند دینی و اسلامی را به کار برد که مولفه ها وشاخصه هائی را به عنوان ارکان و اساس آن ترسیم کرد.

دقیقه مطالعه

View more

عروسک نمدی

عروسک نمدی عمو نوروز

دقیقه مطالعه

View more

گل نمدی

تابلو گل نمد

دقیقه مطالعه

View more

ارسال ایمیل

ابزار ارسال ایمیل از طریق جی میل Gmail

دقیقه مطالعه

View more

صفحه سئوال از delete رکورد

تگ فرم که بصورت متد پست ارسال به اکشن delete می شود جهت پاک کردن رکورد مورد نظر