ابزار ارسال ایمیل از طریق جی میل Gmail

 <!-- --------------------------------ارسال ایمیل ----------------------------------- -->
  // Credentials
  var credentials = new NetworkCredential("******@gmail.com", "********");
  // Mail message
  var mail = new MailMessage()
  {
  From = new MailAddress("******@gmail.com"),
  Subject = "مرکز خرید تحفه",
  Body = "نام کاربری: " + item.UserName + "<br /> " + "کلمه عبور شما: " + item.Password + "<br /> " + "باتشکر مرکز خرید تحفه",
  };
  mail.IsBodyHtml = true;
  mail.To.Add(new MailAddress(item.Email));
  // Smtp client
  var client = new SmtpClient()
  {
  Port = 587,
  DeliveryMethod = SmtpDeliveryMethod.Network,
  UseDefaultCredentials = false,
  Host = "smtp.gmail.com",
  EnableSsl = true,
  Credentials = credentials
  };
  client.Send(mail);

 

احسان اسلامی

من یک پژوهشگر هستم

دیدگاه کاربرانورود به سیستم جهت ثبت نظر