دسته بندی : ویو View

دقیقه مطالعه

View more

کدهای ویو View

نمونه کدهای مربوط به ویو View

دقیقه مطالعه

View more

صفحه سئوال از delete رکورد

تگ فرم که بصورت متد پست ارسال به اکشن delete می شود جهت پاک کردن رکورد مورد نظر